Meny
Framside
Sirdalsvegen 7352 4443 Tjørhom
Telefon: 38 37 93 90 Faks: Mobil 94 52 12 58 Send e-post til oss
Rektor: Åse-Berit Fidjeland
Gå til Its Learning
Gå til Google Classroom
Føresette har hovudansvaret for barna si utvikling, og føresette har rett og plikt til medverknad i skulen. FAU skal bidra til å sikra reell medverknad frå føresette. FAU har vidare eit medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal fremja fellesinteressene til føresette i skulen bidra til at føresette tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø arbeida for eit godt samarbeid  mellom heim og skule.  

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgjevande organ, og her er alle partane i skulen representerte: Elevar, foreldre, undervisingspersonale, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vera den eine.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttala seg i alle saker som gjeld skulen. Elevrepresentantane skal ikkje vera til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir handsama.6. klasse avslutta dagen idag med å steika pannekaker ute på bål. 

I ausande regn dansa me oss inn i helga med årets BlimE-song.