Meny
Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Gå til Google Classroom
Plan for elevane sitt skulemiljø (§9a)

"Opplæringslova Kapittel 9A omhandlar elevane sitt skulemiljø, det vil si i skuletida, i skulefritidsordninga og i leksehjelpa. Jf. §9A-1

§ 9A-2: «Alle elevar har rett til et godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»

§ 9A-3: «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering, og trakassering.

Dette inkluderer digital/skjult mobbing som også skjer utanom skuletida, og som kan få verknad på skulekvardagen.

Det er den enkelte elev sin subjektive oppleving av å bli krenka som er utgangspunktet for skulens handtering av opplæringslova § 9A.

Sirdal kommune legg vekt på:

• at vi arbeider kontinuerlig, langvarig og systematisk med elevane sitt skulemiljø
• at skulen, elevane og føresette samarbeider om det førebyggande og haldningsskapande arbeidet
• at tydelig leiing er ein føresetnad for å førebygge, avdekke og handtere krenkjande ord og handlingar. Dette inkluderer digital/skjult mobbing.
• at alle tilsette ved skulen har ei aktivitetsplikt til å følgje med, gripe inn og varsle. Skulen har plikt til å undersøke saka og eventuelt sette inn tiltak dersom dei får kunnskap eller mistanke om at ein elev ikkje har det trygt og godt i skulemiljøet.
• at våre lokale tiltak og vår evne til kommunikasjon og samarbeid er avgjerande for at arbeidet skal lykkes.
"

- Plan for elevane sitt skulemiljø, s. 3