Meny
SFO
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Gode felles opplevingar skapar samhald og byggjer identitet på SFO. Danninga av eit sosialt fellesskap med andre barn og vaksne står sentralt i den nye rammeplanen for SFO, og kvart enkelt barn skal få ei oppleving av å høyre til. Innhaldet i SFO skal støtta opp under at alle barn har moglegheit til å utvika vennskap. 

SFO (skulefritidsordninga) skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar alt etter alder, interesser og funksjonsnivå, og er open fire dagar i veka frå 06.45 - 08.40 og 14.20-16.00, samt på onsdagar frå 08.00-16.00. Ynskjer ein å nytta enkeltdagar, søkjer ein om det seinast tre dagar før, medan SFO i feriar og fridagar, må søkjast om minst tre veker på førehand i Visma flyt skule.