Meny
Mobbeknappen §9a
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Opplæringslova sitt kapittel 9A er endra, og nye reglar om elevane sitt skulemiljø vart innførte frå 1. august 2017. "Alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring", heiter det i opplæringslova § 9A-2. Nulltoleranse er innført som eit omgrep i lovteksten. Det er elevane si subjektive oppfatning som avgjer om skulemiljøet er trygt og godt. For å sikra eleven sin rett, har skulane fått ei utvida aktivitetsplikt i tillegg til krav til dokumentasjon.