Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Artikkel
Gå til Google Classroom
Sinnes SU

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgjevande organ, og her er alle partane i skulen representerte: Elevar, foreldre, undervisingspersonale, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vera den eine.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttala seg i alle saker som gjeld skulen. Elevrepresentantane skal ikkje vera til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir handsama.

Referata finn de i høgre spalte.